cennik

 

PAKIET CZESNE WPISOWE
ZŁOTY KOGUCIK
godz.7.00- 17.00
1800zł 500zł
MAŁY KOGUCIK
(5-godzinny)
1600zł 500zł
Wyżywienie: 18 zł /dzień. I śniadanie, II śniadanie,obiad, podwieczorek

 

Dotacje 2023

Ceny podane na stronie uwzględniają dofinansowanie z Urzędu Miasta Krakowa.

W roku 2023 od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 3,50 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 6,00 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703  Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

  • opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10h dziennie w przedziale 7:00 – 17:00,
  • zajęcia dla dzieci zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  • konsultacje ze specjalistami dla rodziców: logopeda
  • cena nie uwzględnia wyżywienia i pieluch.
  • każdy dodatkowy czas pobytu dziecka w żłobku ponad 10h jest płatny.